Base in kemie es li komplemente de aside.

In li modern definitione, base es substantie kel pove aksepta ione de hidrogene fro aside.

Kelki forti nonorgani bases bli noma alkalis.